QUALQUES ENTRESENHAS-p18


-òt, -a canhòt, cavilhòt, ostalòt, rasigòt, drollòta, femnòta, manòta, nenòta, polòta,

ratòta, belòt, finòt, pauròt... (k a 'n i t), (,k a b i 'l i t), (,u s t a 'l t), (,r a z i 'g t), (d r u l 'l t )

(,f e n 'n t ), (,m a 'n t ), (,p u 'l t ), (,r a 't t ), (b e 'l t), (f i 'n t), (p a u 'r t) ...

-oton, -a Peiroton... (,peiru 'tu) (doble sufix que fa un doble diminutiu)


7./ FORMACION DELS MOTS AMB DE SUFIXES AUGMENTATIUS E AUTRES :

* Sufixes pejoratius :

-às, -assa augmentatiu sovent pejoratiu : catàs, drollàs, omenàs, ostalàs, femnassa,

gossassa, vinassa, doçàs, grandàs, pauràs, malabilhadàs, malelevadassa... (k a 't a s), (d r u l 'l à s),

(u m e 'n a s), (u s t a 'l a s), (fe n 'n a s ) , (g u 'z a s ), (b i 'n a s ), (d u 's a s), (g r a n 'd a s),

(p a u 'r a s), (m a l a b i l i a 'd a s), (m a l e l e v a 'd a s )...

-anhàs, -a sufix de doas sillabas bravament pejoratiu : porcanhàs... (,p u r k a 'n i a s)...

-aràs, -assa sufix de doas sillabas bravament pejoratiu : femnarassa... (,f e n n a 'r a s )...

-assàs, -assa doble sufix bravament pejoratiu : enfantassàs... (,e f a n t a 's a s)...

-atàs, -assa sufix de doas sillabas bravament pejoratiu : diablatàs, diablatassa...

(,d i a p l a 't a s), (,d i a p l a 't a s ...

* Sufixes per formar de noms d'agent :

-aire, -a caçaire, dançaire, fenejaire, jogaire, pescaire, portaire, raubaire, violonaire...

(k a 's a i r e), (d a n 's a i r e), (,f e n e 'z a i r e / ,f e n e 't z a i r e /

f e n e 'd z a i r e / f e ne 't ò a i r e ; (z u 'g a i r e / t z u 'g a i r e) /

d z u 'g a i r e / t ò u 'g a i r e) segon los airals ; (p e s 'k a i r e),

(p u r 't a i r e),(r a u 'b a i r e), (,b i u l u 'n a i r e )...

-aire, -airitz cardaire, cardairitz... (k a r 'd a i r e), (k a r d a i 'r i z)...

-eire, -a / -ritz bateire, cobreire, correire, legeire, legeira, legeiritz, vendeire, vendeira, vendeiritz...

(b a 't e i r e), (k u 'b r e i r e), (k u 'r r e i r e), (l e 'z e i r e) / (l e 't z e i r e) /

(l e 'd z e i r e) / (l e 't ò e i r e), l e 'j e i r ) / (l e 't z e i r ) / ( l e 'd z e i r ) /

(l e 't ò e i r ), (l e 'z e i r i t z) / (l e 't z e i r i t z) / (l e 'd z e i r i t z) /

(l e 't ò e i r i t z), (v e n 'd e i r e), (v e n 'd e i r ) / (v e n 'd e i r i t z).

* Per designar l'airal o l'instrument de l'accion :

-ador, -oira manjador, manjadoira... (,m a n z a 'd u) / (,m a n z a 'd u i r a) /

(m a n t z a 'd u i r a) / (m a n d z a 'd u i r a) / (m a n t ò a 'd u i r a)...

-edor, -a moledor, ponedor, tenedor...(,m u l e 'd u), (,p u n e 'd u), (,t e n e 'd u)...

-idor, -oira embolidor, embolidoira, engolidor, engolidoira, prestidor, prestidoira...

(,e m b u l i 'd u), (,e m b u l i 'd u i r ), (,enguli 'd u), (,e n g u l i 'd u i r ),

(,p r e s t i 'd u), (,p r e s t i 'd u i r )...

* Per formar de noms d'agent o de noms d'arbres :

-ièr, -ièira borièr, fornièr, molinièr, peissonièr, vaquièr, figuièr, peirièr, pomièr, palmièr,

prunièr... (b u 'r i ), (f u r 'n i Î), (m u l i 'n i ), (p e i s u 'n i ), (b a 'k i ),

(f i 'g u i ), (p e i 'r i ), (p a l 'm i ), (p r y 'n i )

* Per designar de plantacions, de jaces, d'airals frequentats per d'animals... :

-ièira mongièira, ferrièira, peirièira, corbièira...

(m u n 'z i i r / m u n 't z i i r / m u n 'd z i i r / m u n 't ò i i r ) (segon

los airals) ; (f e 'r i i r ), (p e i 'r i i r ), (k u r 'b i i r )

* Per indicar l'accion o la resulta de l'accion :

-ason (vèrbs en ar) : dalhasons, rogasons, segasons, votasons...

(,d a l i a 'z u s), (,r u g a 'z u s), (,v u t a 'z u s)...

-eson (v. en re o er) : batesons, tenesons, tondesons...

(,b a t e 'z u s), (,t e n e 'z u s), (,t u n d e 'z u s)...

-ison (vèrbs en ir) : florison , garison, partison...

(,f l u r i 'z u), (,g a r i 'z u), (,p a r t i 'z u)...

-icion (forma pus sabenta) : finicions... (,f i n i 's i u s)...

-al bramal, butal, cridal, flambal, mordissal...

(b r a m 'a l), (b y 't a l), (k r i 'd a l), (f l a m 'b a l), (,m u r d i 's a l)...

-assal doble sufix : bombassal... (,b u m b a 's a l)...


18